Адыгэ Хэкум унэ-чIыгухэм ягурыт уасэхэр


 Уасэхэр мэкъуогъум и 30-м (30.06.2020) тефэу тгъэхьэзырыгъэх.

Унэхэм ягурыт уасэхэр  (1 метрэ плIэмые):

Адыгэ Республикэ - 42 000 рубль

Къэрэщай-Черкес -  38 000 рубль

Къэбэртае-Бэлкъар - 40 000 рубль

Краснодар шъолъыр - 83 000 рубль - Краснодар къалэ: 60 000 рубль, Шъачэ къалэ(Сочи) 129 000 рубль


ЧыIгу хапIэхэм ягурыт уасэхэр (100 метрэ плIэмые):

Адыгэ Республикэ - 80 000 рубль

Къэрэщай-Черкес -  75 000 рубль

Къэбэртае-Бэлкъар - 96 000 рубль

Краснодар шъолъыр - 200 000 рубль


ЧыIгоу алэжьыхэрэм ягурыт уасэхэр (10 000 метрэ плIэмые):

Адыгэ Республикэ - 120 000 рубль

Къэрэщай-Черкес -  115 000 рубль

Къэбэртае-Бэлкъар - 125 000 рубль

Краснодар шъолъыр - 150 000 рубль


Comments