AdygPlus - Circassian blog                                                            English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                            
 

Адыгэ

Хэку Хэхэс Дунае Бизнес ЗекIо МэфэкIхэр Къуаджэхэр Видеохэр
 
Адыгэ хэкум коронавирусыр къызпыхьэхэрэр нахь макIэ хъугъэ  
 
 

 
Джем Оздемир-Дзыбэ гъэзетэу жьынэпс дишIыгъэ зэдэгущыIэгъур
 

 
Европэ хэгъэгухэм Iугъэ-газ дэйоу жьым хатIупщыхьэрэр нахь макIэу ашIыщт
 

 
Адыгэ Республикэм къыщашIырэ пындж натрыф адыгэ щыгъу Тыркуем щащэт
 

 
Къэрэщай-Черкес Республикэм щыщ сурэтхэр