Гъуашъо Руслан иIоф пае Мыекъопэ къэлэ хасэм IофыгъуитIу ыгъэцэкIэщт


Iоныгъом и 14-м, Адыгэ Республикэм щыIэ Мыекъопэ къэлэ Адыгэ хасэм игъэцэкIэкIо куп зэхэсыгъо иIагъ. Ащ Iофыгъоу зыщытегущыIагъэхэр Гъуашъо Руслан иIоф ары. 

МыщкIэ къэIогъэн фае, Краснодар шъолъырым ит къалэу Лазаровскэ (псышIуапIэ) дэт судым унашъо ыщти мин 10 рубль Гъуашъо Руслан къытрилъхьэгъагъ, жъоныгъуакIэм и21-м, шъыгъо-шIэжь мафэм, уфимытэу цIыфыхэр зэхэпщагъэх аIуи. ЫтIан краим исуд  а унашъор къызэкIигъэкIожьыгъагъ. БлэкIыгъэ тхьэмафэм Лазаровскэ судыр джыри зэ Гъуашъом иIоф хаплъи джыри зэ лажьэ иIэм фэдэу къыригъэкIи  мин 10 рубль къытрилъхьагъ.

Мыщ фэдэу Лазаровскэ судыр къызэрэдэзекIорэм пае, ахэм зэрафэмыразэр къигъэлъэгъоным пае ыкIи УФ-м иструктурэхэр мызафэу Адыгэхэм  къызэрафыщытхэм  пае, мэфэ заулэ ипэкIэ Гъуашъо Руслан мыщыхэжьынэу рихъухьагъ (голодовка) иIоф зэфэныгъэ хэлъэу зэхафыфэ нэс.

Мыекъопэ къэлэ хасэм игъэцээкIэкIо куп хэт пстэури Гъуашъо Руслан зэрэкъотхэр къаIуагъ ыкIи ар щхэжьэу ыублэжьэмэ нахьышIоу алъытагъ. Зэхэсыгъом унашъо ащтагъ апэрэ лъэубакъэу Краснодар краим итхьэматэ джэпсалъэ фагъэхьынэу ытIанэ атIуанэрэ лъэубакъэр мырэзэныгъэ зэхахьэ ашIынэу ыужь ыхьащтых.


Comments