Wednesday, July 5, 2017

1.08.2017 - Къэзыгъэзэжьыгъэхэм я мафэ ехьылIагъэ Iофтхьэбзэ 70-рэ фэдиз Адыгэ Республикэм щызэхащэщт


Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет мэфэкIым изэхэщэкIо куп изэхэсыгъо щыкIуагъ. Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр зэIукIэгъур зэрищагъ.

— Iофтхьэбзэ 70-рэ фэдиз зэхэтщэщт, — къыIуагъ Шъхьэлэхъо Аскэр. — ШышъхьэIум и 1-р кIэлэеджакIохэм языгъэпсэфыгъо уахътэ тефэ. Ар къыдэтлъыти, илъэс еджэгъур заублэжькIэ Iоныгъо мазэм е ащ ыуж Iофыгъо хэхыгъэхэр дгъэцэкIэщтых. КIэлэеджакIохэм сочинениехэр ядгъэтхыщтых, анахь дэгъухэр къыхэдгъэщыщтых. Къэзыгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу тафэхъущт. Сабый къызыфэхъугъэ тилъэпкъэгъухэу хэкум щыпсэухэрэм шIухьафтынхэр афэтшIыщтых.

МэфэкI пчыхьэзэхахьэр гъэшIэгъонэу, гум къинэжьынэу зэхэщэгъэным фэшI Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт иеплъыкIэхэм къащыхигъэщыгъ концертыр зэрагъэпсыщт шIыкIэр. Тхылъхэм, сурэтхэм якъэгъэлъэгъонхэр зэхащэщтых, кинофильмэхэр къагъэлъэгъощтых.

Телевидением, радиом, гъэзетхэм яIофышIэхэм мэфэкIым ехьылIагъэу къатхыгъэхэр, къэтынэу зэхащагъэхэр зэфахьысыжьыщтых, анахь дэгъухэм шIухьафтынхэр афашIыщтых.

ЗэхэщэкIо купым изэхэсыгъо къыщыгущыIагъэх нэмыкIхэри. Унашъоу рахъухьагъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр зичэзыу зэхэсыгъом къыщаIотэщтых.

Къызыхэхыгъэр: adygvoice.ru

No comments:

Post a Comment