Шапсыгъэ хы Iушъом Iут Адыгэ къуаджэу Псыбэ


Адыгэ хэкум и Шапсыгъэ хы Iушъо шъолъырым Iут Адыгэ къуаджэ I4-м ащыщ, къуаджэу Псыбэ. Ар къалэу Анапэ укъикIэу къалэу ТIуапсэ укъакIоу зыхъукIэ апэрэ Адыгэ къуаджэу къыпыIукIэщтыр ары.

Хы хъунэм километр I5-кIэ пэчъыжьэу къуаджэр Iут. Мэз дахэм хэс, псыхъо дахэи дэчъы. Адыгэ 400 фэдиз къуаджэм щэпсэух.

Адыгэ ЗекIо

Comments