Thursday, June 29, 2017

6.07.2017 - "Урыс Адыгэ заохэр - лъэпкъ гъэкIод, гъэкIощын" зыфиIорэ тхылъым илъэтегъэуцон Амман щыкIощт


Бэдзэогъум и 6-м, "Урыс Адыгэ заохэр - лъэпкъ гъэкIод, гъэкIощын"  зыфиIорэ тхылъым илъэтегъэуцон зэхахьэ, Иорданием икъэлэ шъхьаIэу Амман щыIэ Адыгэ клубэу "Алджил-Алджадид (ныбжьыкIэхэр)" иунэ щыкIощт.

Тхылъыр зытхыгъэр адыгэ тхакIоу Хьэлаштэ Исхьакъат-Джамил. Тхылъыр АрапбзэкIэ тхыгъэ. Ар мэкъуогъэм и 29-м къыдагъэкIыгъ.

Лъэтегъэуцон зэхахьэр пчъыхьэм сыхьатэ 20.00-м рагъэжьыщт.

Къэбарыр "Алджил-Алджадид-м" хэт активистэу Акащ Набил фасебукум нэкIубгъоу щыриIэм къыхэтхыгъ.

No comments:

Post a Comment