Казахстан Республикэм щыщ псэушIакIохэр Адыгэ Республикэм къэкIуагъэх

 


ИгъэкIыгъэным IэпыIэгъу етыгъэнымкIэ  Адыгэ Республикэм и Гупчэ Казахстан Республикэм щыщ псэушIакIохэр Адыгеим къыригъэблэгъагъэх.  ШэкIогъум и 7-м хьакIэхэмрэ Адыгеим ипсэушIакIохэм ащыщхэмрэ Гупчэу «Си ПсэушIэ» зыфиIорэм зэдэгущыIэгъухэр щыряIагъэх.

«Си ПсэушIэ» Гупчэм ипащэу КIыкI Артур къызэриIуа­гъэмкIэ, Казахстан ипсэушIакIохэм илъэс заулэ хъугъэу зэпхыныгъэ адыряI. Адыгеим къыщыдагъэ­кIыхэрэр ахэм агу рехьы, ащэфы, яхэгъэгу щыIуагъэ­кIы. Ары къырагъэблэгъэн­хэм ушъхьагъу шъхьаIэ фэхъугъэр.

БлэкIыгъэ 2022-рэ илъэсыр пштэмэ, тиреспуб­ликэ къыщашIыгъэу доллар миллиони 2,5-рэ фэдиз зыосэ къыдэгъэкIыгъэхэ типредпринимательхэм Казахстан щыIуагъэкIыгъ, — КIыкI Артур къы­Iуагъ . — Мы илъэсым а пчъагъэр нахьыбэ хъу­нэу пэшIорыгъэшъэу къэт­лъытагъ. ГущыIэм пае, щы­лэ мазэм къыщыублагъэу непэ нэсэу къэплъы­тэмэ, доллар миллиони 2-м ехъу зытефэрэ къыдэгъэкIыгъэхэ ащагъ ыкIи щы­Iуа­гъэкIыгъ, илъэсым ыкIэм нэс доллар миллиони 3-м нэсынэу тэгугъэ.

Гупчэм ипащэ къызэри­IуагъэмкIэ, япсэушIакIохэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу зэдэла­жьэх. Адыгеим къыщашIырэ гъомылапхъэхэр чIыопс къэухъумэным ишапхъэхэм ади­штэхэу Казахстан ипсэушIакIохэм алъытэ, ахэр ары нахьыбэу къыз­кIэупчIэхэрэр. 

IэкIыбым къикIыгъэ хьакIэхэр мэфищырэ Адыгеим щыIэщтых. Iофыгъом къызэ­рэдэлъытагъэмкIэ, хъыз­мэтшIапIэхэр къакIухьащтых, къы­дагъэкIыхэрэм нэIуасэ зыфашIыщт.

Мыщ фэдэ зэIугъэкIэгъухэр псэушIакIохэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм и Гупчэ зэрэзэхищэрэр апэрэп. ЫпэкIэ Республикэу Беларусь ипсэушIакIохэр къы­рагъэблэгъагъэх.
Comments