Адыгэ Республикэм илlышъхьэ Бахрейн илlыкlохэм аlукlагъ

Экономикэмкlэ дунэе форумэу Санкт-Петербург щыкlорэм имафэу къэбархэмкlэ баигъэр зэдэгущыlэгъукlэ лъагъэкIотагъ. Бахрейн илlыкlо купэу lэкlыб хэгъэгу lофхэмкlэ Пачъыхьэгъум иминстрэу Абдуллатифа бин Рашид Альзаяни  зипащэм тыlукlагъ.

2019 илъэсым Бахрейн илlыкlо Адыгеим щыlагъ, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкlэ тызэдэлэжьэным тытегущыlэгъагъ. 

Сыд фэдэ lофыгъокlи - экономикэмкlи, зекlонымкlи, щыlэкlэ-псэукlэмкlи зэпхыныгъэхэм ахэдгъэхъонэу тызэрэфаер Санкт-Петербург щыкlорэ форумым илъэхъан къэтыушыхьатыжьыгъ. Лъэныкъуитlуми тшlогъэшlэгъон хъунэу бэ щыlэр, ащ пае тизэдэлэжьэныгъэ пlэлъэ кlыхьэу хъун фай. Ыкlи ащ фэшI Посольствэм ыкlи МИД яамалхэр гъэфедагъэ хъущтых.
Comments