Адыгэмэ IашэкIэ къахэуагъэр амыубытмэ, тэ зэрэтлъытэу ащ тыпэгъокIыщт еIо Нахьыжъ хасэм

ЖъоныгъуакIэм и 16-м, Иорданием щыIэ нахьыжъ хасэм джэпсалъэу къышIыгъэм зэритымкIэ, Иорданием щыщ Арап лIэкъо инэу Ал-Iудуан зыфиIорэм щыщ кIалэу Езэн Фэхд Ал-Iудуан IащэкIэ Адыгэ кIалэмэ къахэуагъэр непэ нэс джыри аубытыгъэп. Ал-Iудуан лIакъом зыфэдгъэзагъ а кIалэу уагъэр полицием ратынэу ау ар агъэцэкIагъэп. Ащ пае, тэ полицием зыфэтэгъазэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнэу ыкIи кIалэу уагъэр ыубытынэу. Ар замыгъэцакIэкIэ нахьыжь хасэр фит мэхъу ышIэтэмкIэ ыкIи тэ зэрэтлъытэу а хъугъэ шIагъэм тыпэгъокIыщт къыщаIо джэпсалъэм.

Тхьэмафэ ипэкIэ, къалэу Амман, Адыгэ кIалэ нэбгри 4-рэ Арап кIалэ заулэрэ зэшIонагъэх. ОшIэ дэмышIэу, арап кIалэмэ ащыщ (Езэн Фэхд) Iашэ автомат имэщинэ къырихи Адыгэ кIалэмэ къахэуагъ. Адыгэ нэбгриплIэри ыуIагъэх, зым уIагъэ хьылъэхэр фишIыгъэх. ЫтIанэ Арап кIалэхэр еджэжьыгъэх.

КъэIогъэн фае, мыщ фэдэ хъугъэ шIагъэхэмкIэ Иорданием закон иI, зэшIонагъэ цIыфхэм ялIакъохэр зэхэгущыIэжьыхэу зэзэгъыхэмэ полициер Iофым къыхахьэрэп ау зэмызэгъыхэмэ полицием Iофыр зэхифынэу телъ.

Къызхэтхыгъэр: Адыгэ Сайт

Нахьыжъ хасэм иджэпсалъэ АрапыбзэкIэ тхыгъэу мары:
 

Comments