КIокIомрэ Темрезовмрэ Адыгэ Республикэм къыфэгушIуагъэх

Темрезов Рэщыд, КъумпIыл Муратр, КIокIо Казбек

Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и лIышъхьэу  КIокIо Казбек

КIокIо Казбек Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэм и МафэкIэ республикэм щыпсэухэрэмрэ и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Инстаграм нэкIубгъомкIэ къафэгушIуагъ.

Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэмрэ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ мэфэкIымкIэ сыгу къыздеIэу сафэгушIо.

Адыгэ Республикэм ичIыопс ихьалэмэтыгъэ, итарихъ, икультурэ ябаиныгъэ, шэн-хэбзэ дахэу щызэрахьэрэмкIэ Урысые Федерацием и дышъэ кIэнэу иI.

ЗекIоным, мэкъу-мэщым, промышленностым чанэу хэхъо­ны­гъэхэр республикэм щашIы, чылагъо лъэныкъом мэхьанэшхо щыраты, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ инфраструктурэ щыгъэ­псыгъэным пылъых. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ихьатыркIэ ыкIи цIыфэу щыпсэухэрэм ягуетыныгъэкIэ ахэр зэкIэ гъэцэкIагъэ мэхъух.

Непэрэ мафэм ткъош республикэу Адыгеим щыпсэухэрэм псауныгъэ пытэ ыкIи насып дахэ яIэу тапэкIэ хэхъоныгъэхэр ашIынэу сафэлъаIо, — къыщеIо тхыгъэм.


Къэрэщэе-Черкес Республикэм и лIышъхьэу Темрезов Рэщыд

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ цIыфэу щыпсэухэрэмрэ республикэр загъэпсыгъэ МафэмкIэ сыгу къыздеIэу сафэгушIо! — къыщеIо тхыгъэм.

Культурэм игъэшIэгъоныгъэкIэ, тарихъ баеу ыкIи чIыопс дахэу иIэмкIэ зекIо мин пчъагъэмэ Адыгеир къызэрэхахырэр ащ къыхигъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ыкIи цIыфэу щыпсэухэрэм IофшIэнышхоу зэшIуахы­гъэм яшIуа­гъэкIэ, социальнэ ыкIи экономикэ лъэныкъохэм хэхъоныгъэхэр ашIых. Анахь мэхьэнэ ин зиIэ лъэныкъохэу мэкъу-мэщыр, зекIоныр, промышленностыр къахэщырэмэ ащыщых.

ХьакIэм зэрэпэгъокIыхэрэмкIэ, тарихъыр, шэн-хабзэхэр шIулъэгъуныгъэ афыряIэу зэрэзэрахьэхэрэмкIэ ткъош республикэу Адыгеим ыцIэ сыдигъуи чыжьэу Iущтыгъэ. Ахэр зэкIэ Къэрэщэе-Щэрджэсым щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ къыгурэIох ыкIи елъытэх.

Къэрэщэе-Черкес Республикэм щыпсэухэрэм ацIэкIэ ыкIи сэ сцIэкIэ Адыгеим рэхьатныгъэ илъэу, тапэкIи игъэхъагъэхэм ахигъахъозэ псэунэу фатIозэ тыфэгушIо. Унагъо пэпчъ шIулъэгъуныгъэр, лъытэныгъэр ыкIи хахъор щыбэгъонхэу тафэлъаIо, — Инстаграм нэкIубгъом къыритхагъ Темрезов Рэщыдэ.Comments