Адыгэ бизнес хасэ Тыркуем ит къалэу Самсун щызэхащагъ

Бэдзэогъу мазэм, 2020 илъэсым, Тыркуем ит къалэу Самсун щыпсэурэ Адыгэ бизнесменхэм бизнес хасэ официалнэу зэхащагъ. Хасэм итхьэматэу къыхадзыгъ Акбащ Суна. Джащ фэдэу хасэм игъэцэкIакIо куп хадзыгъэх: Iуней Рухьан, Юрдакул Мэхьмэт, Сал Гукхан, Iугун Седат, Пэрти-Бэргиз Мурат, Чалищкан Бахадин, Булун Iуфук ыкIи Гунгор Ерин.

Самсун Адыгэ Бизнес Хасэм хэтхэр илэсищ ипэкIэ зэхэхьэгъагъэх ыкIи Iофгорэхэр къырагъэкIокIыгъ, ыдж, непэ ар официалънэу хъугъэ ыкIи Тырку къэралыгъом итхьапэхэм ахатхагъ.

Самсун къалэм ыкIи ащ шъолъырэу хахьэхэрэм Адыгэ мин шъэ пчъагъэ ащэпсэух.

AdygBusiness


Comments