Нэбгрэ 400 нахьыбэ зычIэдзагъэ джэпсалъэ КIокIо Казбек фагъэхьыгъ КъокIаскъо Мартин пае


Тыркуем щыпсэу Адыгэ нэбгрэ 429-м яцIэхэр чIэдзагъэу джэпсалъэ фагъэхьыгъ Къэбэртае-Балъкъэр Республикэм илIышъхьэу КIокIо Казбек. Джэпсалъэм КъокIаскъо Мартин мызэфэныгъэ хэлъэу зэрэдезакIохэр къигъэуцунэу КIокIом зыфагъазэ.

Мары джэпсалъэр къыкъочIыпIэ бзэкъотамэкIэ тхыгъэу:

Кlyэklyэ Къазбэч, Къэбэрдей - Балъкъэрым и lэтащхьэм деж кlyэ лъэly тхылъ!

Пщlэ ин зыхyэтщl Кlyэklyэ Къазбэч!


Дэ, Тыркум щыпсэу адыгэхэм, хуабжьу ди жагъуэ мэхъур Хэкуми ди дежи фlыуэ щацlыху адыгэ щlaлэ нэс Къуэщlысокъуэ Мартин зэхэзехуэн зэращlыр.

Мы щlaлэм афиян зрихьэлlэу, е ар ищэу кlэрыплъхьэныр зыфlэмыхьэдыгъуэдахэ, емыкlyy зымылъыта зы цlыху дрихьэлlakъым.

Абы фlэkla а щlaлэм кlэралъхьэн зэрамыгъуэтар и щыхьэтщ, ар къыщlpaхуэklыр жылагъуэм, политикэм тегъэщlayэ иригъэklyэkl лэжьыгъэхэм, и lyэху еплъыklэхэм пыщlayэ зэрыщытыр.

Ар зи унафэщl Хасэр зэлэжьхэм ящыщщ адыгэбзэм и пщlэ егъэгъуэтыжыныр, ар къэрал lyэхуу щытын зэрыхуейм. Хамэ къэралым щыпсэу адыгэхэм Урысей хьукумэтым и гулъытэ къритын зэрыхуейм, щlыр цlыхубэм ялъысын, яхуэгуэшын зэрыхуейм, нэгъуэщlхэми.

Илъэсым щlигъуащ Мартин и lyэхур къызэрежьэрэ. Лъэхъуэщым ирадзэу иужькlэ къаутlыпщыжа нэужь дэ хуабжьу дыгугъат и lyэхум klэlyнэ иратыжауэ. Ауэ, иджыпсту кърахьэжьэжар lyэху къемызэгъщ, пцlыр трагъэklyэну иужь итщ. Къуэщlысокъуэ Мартин и хъуреягъкlэ къекlyэklым къигъэлъагъуэр зыщ, ар къызыгурыlyэхэми зы жьэу жаlэ: Мартин хуэдэу лъэпкъым и къэкlyэным папщlэ гупсысэ зиlэхэр, хьукумэтым и пащхьэм изылъхьэхэр ирагъэшынэн, ирагъэklyэтын папщlэщ.

Къазбэч, хуабжьу догугъэ мы уи пащхьэ нитлъхьа ди гукъеуэхэр гулъытэншэу къомыгъэнэну. Уи къулыкъуми, Конституцэми къуат хуитыныгъэр къэбгъэсэбэпу Къуэщlысокъуэ Мартин ехьэлlayэ зэрахьэ хабзэншагъэр къэбгъэувыlэну.

Пщlэ къыпхуэзыщlхэу:

1- Ömer Çötok
2- Emine Çötok
3- Oya Çötok
4- Nusret Kafasıbüyük
5- Şahin Canıdemir
6- Gokhan Sözal
7- Levent Turgut
8- Barış Kozan
9- Beris Erol
10- Sedat Göğkuş
11- Nihal Berk
12- Ömer Marşan
13- Oğuz Uyanık
14- Aykut Aybar
15- Sevilay Gençer
16- Yasemin Sarmaş
17- Serkan Çınaz
18- Murat Yılmaz
19- Ayşenur Turgut
20- Figen Sav
21- Murat Taykan
22- Cenker Berk
23- Bilge Uyanık
24- Tuğba Göğkuş
25- Arzu Erol
26- Bülent Turgut
27- Janberk Turgut
28- Esra Kozan
29- Gülçin Aybar
30- Harun Şiren
31- Murat Şahin
32- Erhan Tarba
33- Neviye Aslan Topal
34- Beytullah Şahin
35- Veli şeker
36- Nimet Şiren
37- İlhan Şiren
38- Hüseyin Hekim
39- Emre Hekim
40- Sema Hekim
41- Suriye Şiren
42- Turgut Şiren
43- İbrahim Şiren
44- Haluk Özcan
45- Feyzullah Şahin
46- İrfan Altın
47- Tayfun Koç
48- Mehmet Erdem
49- Faruk Kalkan
50- Cemil Ay
51- Hamza Kaçar
52- Sevilay Kılıç
53- Merve Savaş
54- Kenan Kızılkaya
55- Nurşah Özyürek
56- Ömer Yağan
57- Kurtuluş Şengül
58- İbrahim Öztürk
59- Metin Kaş
60- Kubilay Kaya
61- Tuğçe Karaduman
62- Sevim Kızılkaya
63- Emre Kızılkaya
64- Sibel Özyürek
65- Hatice Kaya
66- Şahin Kantekin
67- Adı Taş
68- Hüseyin Kılıç
69- Adnan Tetik
70- Hakan Utıj
71- Nuri Asker
72- Sedat Sürücü
73- Dukan Toğan Sürücü
74- Serdar Polat
75- Ahmet Özden
76- Tanju ki
77- Mutlu Akkaya
78- Ömer Özyürek
79- Onur Eğerci
80- Deniz Uğurlu
81- Hayrettin Boran
82- Şenol Sönmez
83- Hayrettin Seyhan
84- İndrey Sezgin
85- Cevdet Uğurtepe
86- Sema Süer
87- Bülent Koçer
88- Cihat Ulus
89- Mehmet Tav
90- Osman Yapıcı
91- Timur Akkan
92- Berşan Salı
93- Serkan Nayır
94- Serkan Arslan
95- Tuncay Kumsuz
96- Didem Genel Yılmaz
97- Selin Alçay
98- Esra Erbay
99- Fahri Oduncu
100- Göker Şengül
101- İlhan Demirkan
102- Vedat Örnek
103- Mecit Tav
104- Tamer Kaplan
105- Erol Ateş
106- İbrahim Gergin
107- Murat Yavuz
108- Murat Şafak
109- Hüseyin Aydoğan
110- Kayhan Sabancı
111- Onur Alp Kılıç
112- Nagehan Bilge
113- Salih Duman
114- Hayati Ateş
115- Danyal Batur
116- Seyhan bulut
117- Emirhan Bilge
118- Batuhan Bilge
119- Metehan Bilge
120- Gönül Marguş
121- Ömer Uğurlu
122- Nurten Arıkan
123- Nurşah Arıkan
124- Sami Genel
125- Savaş Batır
126- Şemsettin İnci
127- Sanem Akkaya
128- Sezai keçe
129- Hakan Baysal
130- Murat Öztemur
131- Şeyma Demirkan
132- Albina Feyzioğlu
133- Saime Koçer
134- Aygün Baykaldı
135- Hayrullah Baykaldı
136- Nisa Baykaldı
137- Büşra Baykaldı
138- Ercan Ekinci
139- Fatma Beslen
140- Tezer Tokoğlu
141- Tunahan Buhan
142- Rasim Kurnaz
143- Orhan Kul
144- Güven Kurnaz
145- Meriç Yalçınkaya
146- Celal Buhan
147- Sinan Buhan
148- Kader Buhan
149- Sergen Binici
150- Mahmut Avcı
151- Şaban İz
152- Adil Arhan
153- Mehmet Kemal Ban
154- Adnan Koyuncu
155- Zekeriya Aydın Bulut
156- Turhan Işık
157- Sabri Yılmaz
158- Efkan Avcı
159- Mustafa Güngör
160- Hüseyin Tosun
161- Aziz Özen
162- İsmail Tosun
163- Ahmet Özdemir
164- Ali Özen
165- İlyas Çetin
166- Dursun Şıklaroğlu
167- Duran Karaçay
168- Yılmaz Sağır
169- Aydoğan Sarucan
170- Cem Cemisab
171- Azamettin Taş
172- Aydın Aydemir
173- Adnan Özgur
174- Ramazan Ersöz
175- Ayfer Özden
176- Ersöz Refik
177- Kanşav Ersöz
178- Ebru Zeynep Acaroğlu
179- Aptullah Hırçıner
180- Gökhan Koçtürk
181- Fatih Ersem
182- Oğuzhan Eren
183- Fatih Başkurt
184- Fatih Hırçıner
185- Kutay Koçtürk
186- Orhan Sarı
187- Ali Can
188- İbrahim Koca
189- Aziz Korkut
190- Osman Aytan
191- Atalay Gürbüz
192- Alaattin Özmen
193- Ediz Hun
194- Aksel Köse
195- Harun Akar
196- Ömür Yüce
197- Güner Savrum
198- Emel Savrum
199- Cengiz Zorlu
200- Ercan Canpolat
201- Perit Cimuk
202- Ziya Özdoğan
203- Güçkan Duman
204- İrfan Toğru
205- Neslihan Gözey
206- Berkan Gözey
207- Turan Yıldırım
208- Burcu Yıldırım
209- İsmaeel Asran
210- Anes Dagestan
211- Melisa Albas
212- Bislan Jalouqa
213- Kip Beyza Pınar
214- Şakh Hakan Canbek
215- Andurhuay Melek Ertan
216- Altud Setenay Akman
217- Thambılmışx Ilker Çağırmaz
218- Altud Funda Çağırmaz
219- Nesrin Alpan
220- Hatice Genç Kavas
221- Ahmet Özkan
222- Özcan Erdoğan
223- Sezer Boyraz
224- Hülya Ünsal
225- Cihan Yalçın
226- Hakan Özkapı
227- Naci Yıldırım
228- Hilal Özdemir
229- Hatice Alpan
230- Berrin Özdemir
231- Menal Özdemir
232- Arzu Dumrul
233- Neslihan Çağlar
234- Derya Betül Ünsal Çelimli
235- Birsen Şentürk
236- Mehmet Fatih Özdemir
237- Enise Özdemir
238- Murat Yalçın
239- Döndü Şahin
240- Özkan Özata
241- Didar Esma Tok
242- İbrahim Şahin
243- Halil Kaya
244- Güler Çınar
245- Müsliha Tok
246- Burhan Kaya
247- Umut Erkan Yörük
248- Semra Yalçın
249- Setenay Bademli
250- Nermin Aksu
251- Ayşe Özdemir Aycan
252- Muhterem Özdemir
253- Dürdane Yalçın
254- Ayşenur Naz
255- Pınar Akdağ
256- Mesude Baygüneş
257- Cahit Baygüneş
258- İlknur Yıldırım
259- Oğuzhan Aslan
260- Vedat Efe
261- Dürdane Erdinç
262- Süheyla Şahin
263- Halit Bakal
264- Hicret Bakal
265- Murat Özdemir
266- Düdane Efe
267- Yılmaz Baygüneş
268- İlhami Menteşe
269- Şevket Cankılıç
270- Oğuzhan Çeliktaş
271- Şeref Özkan
272- Osman Özdeniz
273- Hüsamettin Altıntaş
274- Zekiye Ersoy
275- Bülent Ayhan
276- Serdar Aktürkoğlu T
277- urgut Sarpay
278- Taner Akabey
279- Muammer Sağlam
280- Mevlüt Özel
281- Suat Etti
282- Hayrettin Gök
283- Davut Tosun
284- Şaban Tosun
285- Oktay Oğuz
286- Cengiz Balcı
287- Mehmet Aydın
288- Neşat Bolat
289- Çetin Tokuç
290- Aziz Aşkın
291- Başkan Atalar
292- Tuncer Ören
293- Nejat Coşkun
294- Bekir Sami Yavuz
295- Nadir Sandıkçı
296- Meral Sevin
297- Mutlu Bolat
298- Nazlı Yağlıca
299- Mehmet Rufai Duman
300- Kemalettin Tutucu
301- Ahmet Çelik
302- Güneş Bolat
303- Kudret Duman
304- Fulya Ece Dilekçi
305- İbrahim Altan Sandıkçı
306- Semih Sevim
307- Sedat Kök
308- Ahmet Feridun Gogen
309- Nuriye Kök
310- Seyfullah Dağıstanlı
311- Sadi Karakaya
312- Recep Yurdakul
313- Gürkan Şumaf
314- Ayşen Dağıstanlı
315- Mehmet Kanbolat
316- Yalçın Karadaş
317- Ayşegül İnce
318- Berat Albayrak
319- M. Selçuk Kaplan
320- Cengiz Gül
321- Sen Öcal
322- Sevda Arslan
323- Hakan Candan
324- Ercan Acar
325- Zafer Bolat
326- Mehmet Kuş
327- Sevgiye Kuş
328- Yusuf Öz
329- Mehmet Yetişkin
330- Ömür Angı
331- Mehmet Emre Sungur
332- Gönül Korkmaz
333- Alaettin Sinan
334- Banu Didem Sezer
335- Kaya Şenvar
336- Sinem Özkan
337- Okan Özkan
338- Yasin Durmaz
339- Şamil Özkan
340- Mine Baykaldı Özkan
341- Sevil Peçenek
342- Mustafa Peçenek
343- İbrahim Oda
344- Janset Kireçkaya
345- Janset Doğbay
346- Esra Erbay
347- Güçlü Çötok
348- Koçase Şahin Arıkan
349- C’upe Okan İşcan
350- Tsey Cengiz Soylu
351- Jugo Olcay Cengiz
352- Tletseruk Bera Erdenay Altun
353- Tletseruk Şemim Erden"er Altun
354- Melgosh Yüksel Nuri Güneş
355- Şıd Umut Çetinkaya
356- Mışe Yasin Akın
357- Tsey Tülay Ercenk
358- Kocase Leyla Altun
359- Pşığut Şamil Uluışık
360- Agırpha Bahar Bolat
361- Bzace Kenan Odabaş
362- Bast Osman Özen
363- Bage Gubset Hatık
364- Şhaplı Ayşegül İnce
365- Mefesko Zeki İyigün
366- Bzace Doğan Odabaş
367- Utıj (Tranıj) Selda Teber Odabaş
368- Koçhase Zekiye Arıkan Odabaş
369- Lakay Avni Akkaya
370- L'ışe Şamil Kanşat Bar
371- Ğırbı Mustafa Seyhan
372- Bğane Gamze Yavuz Altun
373- Hatko Yüksel
374- T'lişe Şelale Yılal
375- Böğdena Tesfire
376- Koble Şahin Canıdemir
377- Altıdoga Funda
378- Tsey Zahit Kuyumcu
379- Kıl Yaşar Karaarslan
380- Atlheskir Janberd Dinçer
381- Şoqul Emel Dinçer
382- Murat Seyok
383- Kadir Ay-yıldız
384- Kaya Erdoğan
385- Muharrem Özdemir
386- İlhami Han
387- Turgut Duygulu
388- Aykan Kaya
389- Setenay Çetaw
390- Alpay Türkoğlu
391- Cihan Ertok
392- Aydın Ağır
393- Rıdvan Tambova
394- Recep Koçhan
395- Semih Şirin
396- Cenk Sungur
397- Şamil Seyhan
398- Hadi Kızılkaya
399- Enis Akdemir
400- Serap Erpek
401- Tuğba Önder
402- Tuğçe Temircan
403- Melike Palsu
404- Ömer Şener
405- Şamil Şen
406- Haluk Yayman
407- Serkan uzun
408- Serkan Dozakcı
409- Gazanfer Doğu
410- Gülay Özdemir
411- Hatice Kaya
412- Mustafa Ceylan
413- Seyhan Yavuz
414- Nihal Acıoğlu
415- Kadir Taştan
416- Nadir Özdemir
417- I.Yunus Temir
418- Hüseyin Ercan
419- Nuran Şırayder
420- Rahsan Erdogan Yilmaz
421- Julide Erdogan
422- Oner Yilmaz
423- Nesren Şamil Kanşat
424- Yasemin Seçkin Kanşat
425- Süheyla Kanşat
426- Fahri Kanşat
427- Bahattin Caliskan
428- Süleyman Çelik
429- Asiye Çelik

Comments