Къурмэн мэфэкIым цIыфыбэ зэхахьэхэр амышIынэу дин хасэм мэкъэгъэIу къытыгъ


Къурмэн мэфэкI мафэм иапэрэ мафэр бэдзэогъум и 31-м ыублэщт. Ащ фэгъэхьыгъэу Адыгэ Рес­публи­кэм­рэ Пшызэ шъолъырымрэ коронавирус узым зимыушъомбгъуным пае Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъолъыррэ ащыпсэурэ бысмэнхэм я Дин хасэ шъхьаI цIыфхэм къяджэ Къурмэн мэфэкIыр яунагъо исхэм адагъэмэфэкIынэу, джащ фэдэу дин хасэм мэкъэгъэIу къытыгъ.

Мэщытхэм ыкIи зэхэтхэу нэмаз зыщашIырэ ащ пэгъунэгъу чIыпIэхэм Къурмэн мэфэкIым епхыгъэ Iофтхьабзэхэр ащыкIощтхэп.

Адыгэкъалэрэ Кощхьаблэрэ ащыпсэухэу коронавирусыр къызэузыхэрэм яп­чъагъэ зэрэхахъорэм къыхэкIыкIэ унашъо ашIыгъ охътэ гъэнэ­фагъэкIэ мы чIыпIэхэм мэщытхэр ащызэфашIынхэу.

Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъо­лъыррэ ащыпсэурэ бысмэнхэм я хасэ джащ фэдэу цIыфхэм агу къегъэкIыжьы мэщытым зыкIохэкIэ къэзыухъумэхэрэ пэIухъохэ аIу­лъын­хэу ыкIи Iэбыцухэр апылъын­хэу, нэмаз зыща­шIырэ яалырэгъу цIыкIухэр зыдаIы­гъынхэу, метрэ I,5-рэ язэпэчыжьагъэу щытынхэу, яIэхэр зэнамыгъэсынэу ыкIи IаплI зэрамыщэкIынэу, пэпс-къикI ыкIи нэмыкI уз горэхэм инэшанэ зиIэхэр мэщытым къемыкIолIэнхэу. Илъэс 65-рэ зыныбжьхэр ыкIи нахьыжъхэр мэщытым мыкIохэмэ на­хьышIу.

Comments