ЧIылъэужь IофшIэн инхэр Адыгэ Республикэм щэкIох


Адыгэ Республикэм икъэлашъхьэу Мыекъуапэ къэзыуахьащт ку гъогоу ашIырэм изычIыпIэ дэжь непэ чIылъэужь (археологие) IофшIэнхэр щэкIох. Ащ фэдэ къэбар къыригъэхьагъ инстаграмым нэкIубгъоу щыриIэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ къэзыуахьащт ку гъогум дэжь щыкIорэ чIылъэужь IофшIэнхэр зэрэлъы­кIуатэхэрэр хэшIыкI зиIэхэм ауплъэкIугъ. ДжырэкIэ IошъхьитIумэ ушэтынхэр ащаухыгъэх, псэупIитIумэ IофшIэнхэр ащэ­кIох.

ЧIылъэужьакIохэм зэралъытэрэмкIэ, илъэс-лъытэным ыпэкIэ я 6 — 5-рэ лIэшIэгъухэм Меотхэм япсэупIэ мы чIыпIэр щытыгъ. ЧIычIэгъым къы­чIахыгъэх мыжъо-пIакIэм (керамикэм), джэрзым хэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр ыкIи нэмыкIхэр. Ахэм къызэрагъэ­лъагъорэмкIэ, мы уахътэм псэущтыгъэхэм гъучI пкъыгъо зэфэшъхьафхэр къыдагъэкIыщтыгъэх.

"Мыр IофшIэн къинэу щыт. ЗэрэтлъэгъурэмкIэ, IэкIэ зыщетIэгъэхэ чIыпIэр зэтыраутыгъэу угощыгъэх, хэшIыкI зиIэхэм ахэр ауплъэкIузэ тилъэпкъ итхыдэ къытфа­Iуатэ. Iоф­шIэнхэр заухырэ нэуж къагъо­тыгъэ пкъыгъохэр респуб­ликэм къинэжьыщтых, Адыгэ Республикэм и лъэпкъ музеим чIалъхьэщтых,"- къыIуагъ КъумпIыл Мурат.Comments