Тарик Топчу-Хьаткъо иIоф Урысые Федерацием иапшъэрэ судым нагъэсыщт


Тыгъэгъазэм и 29-м, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм иапшъэрэ суд Тарик Топчу-Хьаткъо иIоф хэплъагъ ыкIи ар Тарик Урысые Федерацием щыпсэунэу фитыныгъэу иIагъэр зэрэIырахыжьыгъэр зытетым тетэу къигъэнагъ. Судым шъхьаусыгъэу ащ фишIыгъэр иуахътэм дао тхьапэхэр апшъэрэ судым къырихьлIагъэхэп.

Тарик иадвукатэу Хьэгъэжъый Беслан къызэриIуагъэмкIэ мы Iофыр Урысые Федерацием иапшъэрэ судым нагъэсынэу ары. Ар къэсыфэ Тарик джыри Урысые Федерацием щыпсэунэу фит.

КъэIогъэн фае, щышъхьэIум мазэм Урысые Федерацием кIощын Iофхэм пылъ къулыкъушIэхэм Тарик тхьапэ къыратыгъ. Ащ зэритымкIэ Урысые Федерацием Тарик щыпсэунэу фитыныгъэу иIагъэр Iырахыжьыгъ. Мыщ дыримыгъащтэу Тарик зэфэшъхьаф судхэм дао ачIилъхьагъ ау зи къикIыгъэп ыдж УФ иапшъэрэ судым кIощт.

adygeway.blogspot.com

Comments