КАФФЕД-м ихэсэшъхьакIэ апэрэ зэхэсыгъо иIагъ


Тыгъэгъазэм и 25-м, Тыркуем щылажьэр хасэу "Кавказ Федерацием (КАФФЕД)" ихэсашъхьэ зэхэсыгъо къалэу Анкъара щыриIагъ. ШэкIогъум и 26-м федерацием хэдзынхэу иIагъэхэм нэужьы мы зэхэсыгъор апэрэу яIагъэр ары. Ар зэрищагъ хэсашъхьэм итхьэматэу Хьагъундыкъо Ящар-Псланкая.

Хэсашъхьэм иIэ IэнатIэ зэфэшъхьэфхэм я пащэхэр агъэнэфагъэх. Джащ фэдэу комитетхэм ахэтыщтхэр агъэнэфагъэх. Темыр Кавказым щыIэ республикэхэм афэгъэзэгъэ комитихэм ахэтыщтхэри агъэнэфагъэх. Ащ нэмыкIэу, хэсашъхьэм проектэу иIэхэм ыкIи Iофэу зэрифэщтхэм атегущыIагъэх.

adyg-afisha.ru

Comments