Гъуашъо Руслан ипсэуныгъэ лъэщэу къыхэIагъ


Адыгэ лъэпкъ Iофыхэм адэлажьэрэ активистэу Гъуашъо Руслан мэфэ 13 хъугъэу щхэжьырып Краснодар краим иструктурэхэр мызэфэныгъэкIэ къызэрэдэзекIохэрэм пае.

Ныпчъыхьэ, Iоныгъом и 23-м, Руслан игъусэгорэм къызэрэтиIуагъэмкIэ ар ерагъэу хъугъэ, пIом хэлъ, къэтэджын ылъэкIырэп, ипсэуныгъэ лъэщэу къыхэIагъ.

Адыгэ хэкум ыкIи хэхэсым щыIэ зэфэшъхьэф хасэхэм ыкIи активистхэм Гъуашъо Руслан пае тхылъыхэр зэфэшъхьэф лъэныкъохэм афагъэхьыгъэх ащ иIоф хэплъэныхэу. ТыркуемкIэ мырэзэныгъэ зэхахьэ Урысые Федерацием илIыкIо зычIэс унэм ипашъхьэ щашIыгъ. Джащ фэдэу Израил щыпсэурэ Адыгэхэми зэхахьэ Руслан пае ашIынэу макъэ къытагъэIугъ.

Comments