Sunday, September 3, 2017

Адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэ курс Иорданием ящэнэрэу къыщызэIуахы


Iоныгъом и 3-м щегъэжьагъэу шэкIогъум и 3-м нэс (3.09.2017 - 3.11.2017) Иорданием щыIэ клубэу Алджил Алджадидым (ныбжьыкIэхэр) икультурэ комитет иегъэжьэнкIэ Адыгабзэр зимышIэхэрэм апае Адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэ курс щыIэщт. Мы аужьырэ илъэситIум мыщ фэдэ курс ящэнэрэу къызэIуахы.

Курсым чIэсыхэр тхьэмафэм тIо рагъэджэщтых. Тхьэумафэ мафэмрэ бэрэскIэжъые мафэмрэ сыхьатэ 19.00 щегъэжьагъэу 21.00-м нэс. ЕджапкIэр динар 30 зы мазэм.

Курсым щеджэнхэу фаехэм е упчIэ зиIэхэм мы мэкъфынымкIэ + 962 790684969
 ШъэошIу Сэрый зыфагъэзэн алъэкIыщт.

No comments:

Post a Comment