Wednesday, August 16, 2017

Мыекъопэ идэжь къыщычIатIыкIыгъэхэр Адыгэ Республикэм илъэпкъ музеим ратыжьыщтых


Адыгэ Республикэм и Мыекъопэ район, къуаджэу Мэфэхьаблэ иIэгъо-блэгъухэм адэжь, тхьамэфитIум ехъугъэу Iоф щешIэ ООО-у «Артефакт» зыфиIорэм иархеолог купэу Ростов-на-Дону къикIыгъэм. УплъэкIун IофшIэнхэм нэбгырэ 300 фэдиз ахэлажьэ.

Археологым и Мафэ шIэныгъэлэжьхэм къафэгушIонэу къэкIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат. Республикэм ипащэ къафэлъэIуагъ шIуагъэ хэлъэу Iоф ашIэнэу, цIыфлъэпкъым ихэхъоныгъэкIэ мэхьэнэ гъэнэфагъэ зиIэ лъэныкъуакIэхэр агъэунэфынхэу.

«Непэ чIыгоу псэолъэшIын Iофхэр зыщыредгъэкIокIыщтхэм изытет зэрэтыуплъэкIурэм мэхьанэшхо иIэу щыт. Тикультури, титарихъи тэгъэлъапIэх, арышъ, хэхъоныгъэм игъогукIэ тылъыкIуатэзэ, тиблэкIыгъэ зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп. Ведомствэ пстэуми япащэхэм сялъэIу Адыгеим ишIэныгъэлэжьхэр мы чIыпIэм къыщычIахыгъэхэм нэIуасэ афашIынхэу, кIэлэеджакIохэмрэ студентхэмрэ экскурсиехэр афызэхащэнхэу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.


Археолог-специалистэу Марат Бакушевым республикэм ипащэ нэIуасэ афишIыгъ мыотI псэупIэу щытыгъэм апэрэу къыщычIахыгъэхэм: урым керамикэм икъутафэхэр, етIэ гъэжъагъэм хэшIыкIыгъэ пкъыгъохэу мы чIыпIэм къыщашIыщтыгъэхэм, гъучIым ыкIи мыжъо лъапIэхэм ахэшIыкIыгъэ пкъыгъохэу ежь лъэпкъэу щыпсэущтыгъэм епхыгъэ хабзэу щыIагъэхэм атетэу агъэфедэщтыгъэхэм. ШIэныгъэлэжьым къызэриIуагъэмкIэ, цIыфхэр мы чIыпIэм зыщыпсэущтыгъэхэ уахътэмкIэ зэфэхьысыжь гъэнэфагъэхэр къэдгъотыгъэхэмкIэ тшIынхэ тлъэкIыщт: ар тиэрэ ыпэкIэ я 5 — 4-рэ лIэшIэгъухэр ары. Джащ фэдэу пкъыгъохэмкIэ къэпIон плъэкIыщт чIыпIэрысхэр зыпылъыгъэхэр: чIыгулэжьыныр, былымхъуныр, Iэпэщысэхэм яшIын.

Анахьэу археологхэм гугъапIэхэр зэрапхыхэрэр мычыжьэу щыт Iуашъхьэр ары. ЗэренэгуехэрэмкIэ, ащ ыныбжь псэупIэм шъхьадэкIы. Специалистхэм квадрат метрэ мин 35-рэ фэдиз ауплъэкIун мурад яI. Къагъотыхэрэр зэкIэ республикэм и Лъэпкъ музей ратыжьыщтых.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.

No comments:

Post a Comment