ЦIыфым Ифэшъуашэхэм Афэгъэхьыгъэ Дунэе Джэпсалъ


Дунаим тет цIыф пстэуми ялъытэныгъэрэ яфэшъуашэхэмрэ зэрэ зэфэдэр къыдилъытэзэ,

цIыфым и шхьафитныгъэрэ и шIоигъоныгъэхэмрэ хабзэм къызэригъэгъунэн фаер къыдилъытэзэ,

цIыф лъэпкъ пстэуми зэкъошныгъэ зэдыряIэн зэрэфаер къыдилъытэзэ,

цIыфым ищыIэныгъэ щынэгъончъэу зэрэщытын фаер къыдилъытэзэ,

Дунэепстэу Къэрал Зэгохьэныгъэм (ДКъЗ) и Зэфэсым егъэIу:

Дунаем тет цIыф пстэуми мы Джэпсалъэр анэгу кIагъэтызэ, мыщ къыдилъытэрэ цIыф фэшъуашэхэмрэ фитыныгъэхэмрэ анаIэ тырагъэтынэу, цIыфым фашIырэ лъытэныгъэм егъэджэн-гъэсэныгъэ гъогукIэ зырагъэшъоубгъунэу, хэгъэгу пстэуми яамалхэр зыфагъэшъхьапэзэ мы Зэгохьэныгъэм хэт къэралхэм ежьымэ ялъэпкъхэри, яунашъо кIагъэтырэ нэмыкIрэ къэралхэм ялъэпкъхэри къыхиубытэу, дунаим и тыдрэ чIыпIи мы цIыф фэшъуашэхэмрэ фитыныгъэхэмрэ къыщаштэным, щызэрагъэкIоным ыкIи щагъэцэкIэным фэгъэхьыгъэу мы дунэе Джэпсалъэм цIыф жъугъэхэми лъэпкъхэми язэфэдэ идеал шапхъэхэр къегъэнафэ.

Къеджагъэр Псэунэкъо Саид

МэукIэ джыри джэпсалъэм ипычъыгъохэм шъудэIун шъулъэкIыщт

Comments