Tuesday, 15 August 2017

Адыгэ кIалэу Геленджик щаубытыгъэ нэбгри 4-м щыщэу нэбгри 3 къатIупщыжьыгъ


ШышъхьэIум и 13-м, Адыгэ хэкум и хы Iушъо Iут къалэу Геленджик Адыгэ кIалэ нэбгри 4 полициехэм аубытхи хьапсым чIадзагъэх. Ащ шъхьэусыгъэу полициехэм фашIыгъэр, ахэр урамым Адыгэ джэгу шашIыгъи ары.

А хъугъэ шIагъэм хэтыгъэгорэм къызэриIуагъэмкIэ, Адыгэ кIалэ ыкIи пшъашъэ нэбгрэ заулэ хъущтыгъэх. Ахэр зэхэтыхэу, къалэм щыщ цIыфхэри ядэжь Iутыхэу, тэкIу къэшъуагъэх. ЫтIанэ, уахътабэ темышIэу полициехэм  къазакъхэр аригъусэхэу купэу къашъохэрэм къахахьэхи нэбгри 4 аубыти хьапсым ащагъэх.

А мафэ дэдэм нэбгри 2 къатIпщыжьыгъ. Тыгъуасэ джыри зы къатIупщыжьыгъ. Зы хьапсым къыкIэнагъ. Ащ судым мэфитф чIэсынэу тырилъхьагъ.

Мы Iофым ехьылIагъэу Адыгэ активистхэр къэбырсыргъэх. Ахэмэ ащыщхэр тыгъуасэ Геленджик кIуагъэх хьапсым чIагъэтIысхьагъэхэм акъоуцоныхэу.
Ащ нэмыкIэу, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм илIыкIоу (депутатэу) Урысые Федерацием ипарламент хэтэу Шъхьэгъушъэ Аделбый джэпсалъэ фигъэхьыгъ Краснодар краим итхьэматэу Кадратаев Венаминэ, джэпсалъэм зэритымкIэ полициехэм мы Iофыр нахь дахэу зэхафын алъэкIыщтыгъ еIо. Джащ фэдэу Къэрэщай-Черкес Республикэм илIыкIоу (депутатэу) Урысые Федерацием ипарламент хэтэу Арашъыкъо Рауф мы хъугъэр игу зэрэримыхьэрэр соц-сетым къыщитхыгъ.

Адыгэ активистэу Геленджик кIуагъэхэм къызэраIуагъэмкIэ тыгъуасэ Краснодар краим итхьэматэ игудзэ мы хъугъэ шIагъэм пае зэхысыгъо зэхищэгъагъ. Я 4-рэ кIалэу аубытыгъэр непэ, шышъхьэIум и 15-м къатIупщыжьыныр ит.

 Адыгэ активистхэр Геленджик кIуагъэх

No comments:

Post a Comment