Медведев Дмитрийрэ КъумпIыл Муратрэ къалэу Краснодар щызэIукIагъэх


Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу КъумпIыл Муратрэ тыгъуасэ Краснодар щызэIукIагъэх. ЖъоныгъуакIэм псыкъиуным тхьамыкIагъоу къыздихьыгъэхэм якIэуххэм ядэгъэзыжьын епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Республикэм ипащэ амалэу зэрахьагъэхэм афэгъэхьыгъэу хэгъэгум ипащэ къыфиIотагъ.

Дмитрий Медведевым къызэриIуагъэмкIэ, Адыгеим щыпсэухэу псыкъиуным зэрар зэрихыгъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным ехьылIэгъэ унашъом тыгъуасэ кIэтхагъ. Урысые Федерацием и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд щыщэу сомэ миллиони 123-рэ мини 120-рэ республикэм къыфыхагъэкIыгъ.

«Документым кIуачIэ иIэ хъугъэ. Мы охътэ благъэм республикэм ахъщэр къыIэкIэхьащт жъоныгъуакIэм щыIэгъэ тхьамыкIагъом икIэуххэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, цIыфхэм зэтыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным, зимылъку зышIокIодыгъэхэм ахъщэкIэ адеIэнхэм афэшI», — хигъэунэфыкIыгъ Дмитрий Медведевым.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, тхьамыкIагъом зэрар зэрихыгъэ пэпчъ ахъщэу тефэрэр IэкIагъэхьащт. Псыкъиуным зэрар зэрихыгъэхэм чIэнагъэу ашIыгъэр афигъэкъужьыгъэныр республикэм иIэшъхьэтетхэм янэплъэгъу рагъэкIырэп.

«IэпыIэгъу шъукъызэрэтфэхъурэм фэшI тхьашъуегъэпсэу. ЦIыфхэр IэпыIэгъум къыщэгугъых. Псыкъиуным тхьамыкIагъоу къыздихьыгъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм пае ищыкIагъэр зэкIэ тшIагъэ, цIыфхэм псынкIэу IэпыIэгъу яттыгъ, анахьэу ящыкIэгъэ пкъыгъохэм апае мылъку къафыхэдгъэкIыгъ. Iофтхьабзэу джыри зетхьащтхэмкIэ цIыфхэм макъэ ятэгъэIу. ГущыIэм пае, псыкъиуным ыпкъ къикIэу зиунэ зышIокIодыгъэхэм финанс IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным пае документхэр дгъэхьазырыгъэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Унэ 50-мэ уащыпсэужьынэу щымытэу комиссием ылъытагъ. Урысые Федерацием и Премьер-министрэ къыгъэгугъагъэх ахэм псэупIэ сертификатхэу къаратыщтхэм апэIухьащт мылъкум икъыхэгъэкIын епхыгъэ Iофыгъом хэплъэнэу.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы жъоныгъуакIэм и 25-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс ощхышхо къызэрещхыгъагъэм къыхэкIэу псыхъохэу Лабэ, Щэхъураджэ, Фарзэ, Псынэф лъэшэу къызэрэдэкIоегъагъэхэр. Адыгэ Республикэм ипсэупIэ 27-мэ арыт унэ 780-м ехъумэ, хэпIэ 908-мэ псы къакIэогъагъ, нэбгырэ мини 5-м ехъумэ, унэ-коммунальнэ хъызмэтымрэ энергетикэмрэ яобъекти 4-мэ, лэжьэкIупIэ гектар мини 10-м ехъумэ зэрар арахыгъагъ. Республикэ бюджетым щыщэу сомэ мини 10 зырыз анахьэу ящыкIэгъэ пкъыгъохэм апае пстэуми аратыгъагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Comments