Адыгэ ныпым и мафэ Адыгэ Республикэм игъэкIотыгъэу щагъэмэфэкIыщт


Адыгэ ныпым и мафэ Адыгэ Республикэм мэлылъфэгъум и 25-м щагъэмэфэкIыщт. Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет зэхэщэкIо купым изэхэсыгъо щыкIуагъ.

Комитетым итхьаматэу Шъхьэ­лэхъо Аскэр къызэри­Iуагъэу, хабзэм икъулыкъушIэ­хэмрэ общественнэ движениехэмрэ зэгъусэхэу мэфэкIыр зэхащэщт. Къэлэ паркым къыщаублэнышъ, быракъхэр аIыгъэу Мыекъуапэ иурам шъхьаIэу Краснооктябрьскэм къырыкIо­щтых. Шыухэр апэ итхэу автомобильхэр зыхэт купыш­хори къалэм иурамхэм къарыкIо­щтых. Ахэми адыгэ быракъхэр агъэбыбэтэщтых.

Республикэм и Къэралыгъо филармоние мэфэкI зэхахьэр щыкIощт. Концертым дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Налмэсыр», Адыгеим иартистхэр хэлэжьэщтых. ЗыкIыныгъэмрэ Зэзэгъыныгъэмрэ ясаугъэтэу филармонием ыпашъхьэ щытым дэжь хэушъхьафыкIыгъэ зэIукIэгъухэр щыкIощтых, адыгэ быракъыр щаIэтын ямурад.


Comments