Sunday, September 2, 2018

זאכריא נאבסו על השינויים הרגוניים וייעול המנגנון במועצת כפר כמא


שינויים ארגוניים וייעול המנגנון - מועצה וגופי הסמך:

עוד לפני הבחירות האחרונות בשנת 2013, אחד הנושאים החשובים ששמנו עליהם דגש במצע, היה נושא ייעול מנגנוני המועצה וגופי הסמך (בתי ספר, מתנ"ס, מוסדות דת וכן הלאה), שיפור רמת השירות לתושב והצבת ערך השקיפות כלפי הציבור במקום גבוה בסדר העדיפויות. במהלך 5 השנים האחרונות נעשו שינויים רבים הן בנהלים, איוש התפקידים השונים והטמעת תרבות עבודה נכונה מוכוונת שירות ומקצועיות.

בהזדמנות זו, נרצה להודות לצוות המקצועי ובעלי התפקידים השונים במועצה אשר עושים את עבודתם נאמנה.

בתודה מראש
תמיכתכם חשובה
סיעת "נף" בראשות זכריא נאבסו

לנוחיותכם, להלן תמצית עיקרי הדברים:

- יצירת תודעת שירות גבוהה במגוון מנגנוני המועצה וגופי הסמך ומיצוב מתן מענה מקצועי לתושבים בראש סדר העדיפויות.

- הקמת מוקד עירוני ליצירת ערוץ מרכזי לפניות התושבים על מנת לאפשר טיפול מהיר ומקצועי ,מעקב אחריהם והפקת לקחים.

- הקמת אתר חדש ומשודרג והקמת עמוד פייסבוק המאפשרים מתן שירותים והעברת מידע לציבור, עדכונים שוטפים והגברת השקיפות על פעילות המועצה.

- קיצור זמני תגובה לבעיות השונות והטיפול בהן.

- הגדרות תפקידים, האצלת סמכויות והטמעת נהלי עבודה מסודרים לכלל המחלקות ולדרכי שיתופי הפעולה ביניהן.

- איוש תפקידי מפתח בכ"א צעיר ומקצועי אשר הוכיח את עצמו בשיפור משמעותי ביכולות מנגנוני המועצה.

- גיבוש תכנית שנתית לכלל המחלקות ברמה פרטנית ומדידה בנוסף לתכנית שנתית כוללת למועצה אשר נמצאת תחת מעקב ובקרה שוטפים, תכנית זו מתעדכנת על פי הצורך במהלך השנה.

- העברת האחריות לכל מחלקה על ניהול התקציב הייעודי שלה בהתאם לתכנית העבודה השנתית.

- הטמעת תרבות ישיבות תקופתיות מוכוונות תוצאות אשר במהלכן כל מנהל מחלקה ו/או אחראי תחום במועצה וגופי הסמך שלה מעדכן על ההתקדמות במטלות השונות הן בפן הביצועי והן בפן התקציבי.

- עקב השיפור הניכר ביכולות, הסדר והארגון במועצה במהלך הקדנציה הנוכחית בוטל סופית נושא החשב המלווה אשר מונה בזמנו ע"י המדינה.

- כיום קיים שיתוף פעולה מלא בין מנגנוני המועצה וגופי הסמך, הדבר מתבטא בייזום, תכנון והוצאה לפועל של פרויקטים חוצי מחלקות (אירועים שנתיים, פסטיבלים, קייטנות, פתיחת שנת לימודים וכו'...) ללא התערבות פרטנית של ראש המועצה וההנהלה למעט הכוונה וסיוע בעת הצורך.

- עקב כלל השינויים לעיל, מתאפשר לראש המועצה ולהנהלה הבכירה להתפנות לתכנון קדימה לטווח הארוך וגיוס משאבים נדרשים לקידום הכפר.

*בקדנציה האחרונה גוייס סכום תקדימי של מעל 120 מיליון שקלים (תב"רים ושונות) מעבר לתקציב השוטף לטובת פיתוח פרויקטים וקיום פעילויות ביישוב - למען הסר ספק, הסכום היחסי המגיע לכפר במסגרת תכנית החומש להעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים (אשר מהווה בסביבות 50 מיליון ₪) גויס! והושקע! במלואו (ואף מעבר) בפעילויות השונות והפרויקטים ביישוב! על כך נפרט באחד מהפרסומים הבאים.*

facebook.com

1 comment: