Tuesday, June 20, 2017

Федерацием и Совет и Тхьаматэ Адыгэ Республикэм щыIагъ


Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр тыгъуасэ Адыгеим щыIагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ар IукIагъ. IофшIэгъу зэIукIэгъум къыдыхэлъытагъэу шъолъырым социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм, пшъэрылъэу къэуцухэрэм, нэмыкI лъэныкъохэм пащэхэр атегущыIагъэх.

Нэужым Валентина Матвиенкэмрэ КъумпIыл Муратрэ зыхэлэжьэгъэхэ зэхэсыгъо щыIагъ.


АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм пэублэ псалъэ къышIызэ, республикэм къэкIогъэ хьэкIэшхом шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыфигъэзагъ. Мыщ фэдэ IэнэтIэшхо зыIыгъ пащэр тишъолъыр къызэрэкIуагъэм мэхьанэшхо иIэу хигъэунэфыкIыгъ.

— В. Матвиенкэм бэмышIэу тызыIокIэм Адыгеим къызэрэкIощтымкIэ тыкъыгъэгугъагъ ыкIи ыIуагъэр къыгъэшъыпкъэжьыгъ. Республикэм игумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэмкIэ мыщ ишIогъэшхо къытегъэкIы, ащкIэ инэу тыфэраз, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.


Валентина Матвиенкэм гущыIэр зештэм Адыгеим игуапэу къызэрэкIуагъэр апэдэдэ къыхигъэщыгъ. Регионым щыкIагъэу, гумэкIыгъоу иIэхэр зэхэфыгъэнхэм фэшI ащ ипащэхэм, цIыф къызэрыкIохэм уаIукIэмэ, ахэм яеплъыкIэхэр зэбгъашIэмэ зэрэнахьышIур къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу Адыгеим и Мафэхэу ФедерациемкIэ Советым щыкIуагъэхэр сенаторхэм агу шIукIэ къызэринэжьыщтыр, тиартистхэм сэнаущыгъэу ахэлъым осэшхо зэрэфашIыгъэр къыкIигъэтхъыгъ.


— Непэ Урысыер чIыпIэ псынкIэп зэрытыр, ау санкциехэм ямылъытыгъэу кризисыр къызэтынэкIи, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къызэриIуагъэу экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм игъогу цIыкIу-цIыкIоу тытехьажьыгъ. Мы аужырэ илъэсхэм Адыгеим гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэ зэрилъэкIыгъэм дэгъоу сыщыгъуаз, ащкIэ республикэм ипэщагъэу ТхьакIущынэ Аслъан Iофышхо ышIагъ. Непэ АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат гущыIэ дэгъубэ фэпIоныр тефэ. Зы чIыпIэ имысэу, федеральнэ министрэхэм, ведомствэхэм япащэхэм заIуегъакIэ, республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэхэр езыгъэшIын зылъэкIыщт программэхэм, проектхэм чанэу ахэлажьэ. Пэщэ шъыпкъэр арэущтэу щытын фае. ТапэкIэ регионым игъогу зыфэдэщтым ежь еплъыкIэ гъэнэфагъэ фыриI, ащи мэхьанэшхо иI. Пэрытныгъэ зыIыгъ субъектхэм ащыщынымкIэ республикэм амалышIухэр IэкIэлъых, анахьэу мэкъумэщ хъызмэтым, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым хэхъоныгъэхэр ашIынхэм шъупылъын фае. Ар гъэцэкIагъэ зыхъукIэ IофшIэпIэ чIыпIакIэхэм, бюджетым къихьэрэ хэбзэIахьхэм ахэжъугъэхъон шъулъэкIыщт, экономикэр нахь лъэш шъушIыщт. Амалэу щыIэмкIэ ФедерациемкIэ Советыр Адыгеим IэпыIэгъу къыфэхъущт, —къыIуагъ Валентина Матвиенкэм къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ.

Къызыхэтхыгъэр: adygvoice.ru


No comments:

Post a Comment