Monday, May 1, 2017

30.07.2017 - Иордание: НыбжьыкIэ хасэм икъэшъуакIо купым къалэу Джаращ концерт къыщытыщт


Бэдзэогъум и 30-м, 2017 илъэсым, Иорданием щыIэ ныбжьыкIэ Адыгэ хасэм (Алджил Алджадид) икъэшъуакIо куп къалэу Джаращ щыIэщт фистивалым концерт къыщатыщт. 

Илъэс къэс культурэм фэгъэхьыгъэ фистевал ин Джаращ щэкIо. Ащ зэфэшъхьаф хэгъэгухэм ащыщ орэдыIо е къэшъуакIо е нэмыкI купхэр хэлажьэх. Адыгэхэри мы фистивалым илъэс къэс хэлажьэх.

Къызыхэтхыгъэр: facebook.com

No comments:

Post a Comment