Saturday, April 22, 2017

17.05.2017 - Адыгэ купэу "Удж"-м Мыекъуапэ концерт къыщытыщт


ЖъоныгъуакIэм и 17-м, Адыгэ Республикэм щыщ Адыгэ музикэ Iэмэпсымэхэм атеохэрэ купэу  "Удж"-м Мыекъуапэ концерт къыщытыщт. Купым ипащэр  Къэлэкъутэкъо Инвер.

Ащ хэлэжьэщтых орэдыIохэу, Лъэцэр Рима, ХьакIэцыкIу Мае, Дзыбэ Мыхьамат, Быщтэкъо Азамат, Ацумыжъ Адам, Мышъэ Азида ыкIи купхэу "Абреки"рэ «Адыги»рэ.

Концертыр Мыекъуапэ дэт филармоние щыкIощ. Сыхьатэ I8.30-м рагъэжьэщт. КIэхьапкIэхэр филармонием къыщыпщэфын плъэкIыщт.


No comments:

Post a Comment